Klimaatlas

DMI's Klimaatlas indeholder data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod. Et kvalificeret bud på, hvordan temperatur og vandstand vil stige sam...

Klimaatlas er meget brugervenligt og en signifikant forbedring af niveauet for klima-service i Danmark. Flere steder på DMI's hjemmeside er anvendelse og begreber forklaret i små videoer, som giver en hurtig introduktion til atlasset. Klimaatlas udbygges løbende i 2020 og 2021, og det er planen, at der vil blive mulighed for at downloade tidsserier for bl.a. nedbør, referencefordampning og temperatur, som vil gøre det muligt efterfølgende at kvantificere afledte effekter på eksempelvis det hydrologiske kredsløb i Danmark.

DMI I lancerede i starten af oktober 2019 Klimaatlas, som indeholder data om forventede klimaændringer i Danmark. Data er til rådighed på kommune-, vandoplands- og kyststrækningsniveau og dækker hele landet.

Klimaatlas er udarbejdet på baggrund af DMI's egne data, internationale samarbejder og viden fra FN's seneste globale klimarapport. 


Et stort antal klimaparametre er udregnet og samlet for hele Danmark, kommuner, vandoplande (afvandingsområder) og kyststrækninger samt for 3x3 og 1x1 km gitter. Data findes endnu ikke på mere lokal skala som f.eks. grundejerforening. Så høj præcision er ikke mulig.


Hvordan tilgås KlimaatlasKlimaatlas tilgås her. Tryk på ”Se data for klimaændringer i Danmark” øverst. Her får du adgang til en lang række informationer om forskellige klimavariable (nedbør, temperatur, vandstand og stormflod) på forskellige rumlige og tidslige opløsninger (f.eks. kommune-niveau for vinter-perioden). Den fineste rumlige opløsning udgøres af et 1 km gitter, som er fremstillet ved interpolation i klimamodellernes opløsning på ca. 12,5 km. Mht. emissions-scenarium kan der vælges mellem RCP4.5 og RCP8.5, og for hvert scenarium kan der vises data for hhv. 2011-40, 2041-70 og 2071-2100.

Der kan vælges mellem en række indikatorer, herunder 13 for nedbør f.eks. gennemsnitsnedbør og 100-årshændelse for døgnnedbør. Resultatet af søgningen fremgår dels på kortet, dels som en række grafer, hvor medianværdien samt 10- og 90-percentiler præsenteres. Resultaterne og de estimerede usikkerheder er baseret på data fra 14 klimamodeller kørt med RCP4.5 scenariet og 36 klimamodeller kørt med RCP8.5 scenariet. Det er således muligt at få information om usikkerheden på de præsenterede data, hvilket er yderst informativt. Både nedbør og temperatur er korrigeret (kalibreret eller bias-korrigeret) mod observationsdata fra 1989-2018, og der kan derfor vises ikke kun relative og men også absolutte ændringer i fremtiden, da de korrigerede klimamodeldata forventes at give et præcist estimat på den fremtidige udvikling.


På vegne af C2C CC blev Klimaatlas anmeldt af Torben O. Sonnenborg, som er adjungeret professor i forskergruppen Vandressourcer på GEUS.


For at kommentere på indholdet, skal du være logget ind Log på


Også værd at læse


Januar 2020 update

Månedlig fakta om Klimatorium - januar 2020

Quadruple Helix

"Kva-Dråble-heliks" - ordet er svært at sige, og hvad er det lige det betyder?

december 2019 update

Månedlig fakta om Klimatorium-december udgaven