Klimavejen

Bæredygtigt dræningssystem, regnvandshåndtering og varmeproduktion – alt dette er integreret i 50 meter af Dalbyvej i Hedensted, bedre kendt som Klima...

Vejstykket ligner enhver anden vej. Men det indtryk holder ikke, for den kan andet end at føre trafik frem og tilbage. Asfalten er permeabel, hvilket vil sige, at vand kan trænge ned i vejen og forsvinde. Der står aldrig vandpytter på vejen, så der opstår ikke risiko for aqua-planning. Og det er på trods af, at der tillades vand fra omgivende veje. Vejstykket indgår i et lille net af veje, der fører overskydende vand hen til Klimavejen. Klimavejen er et af de 24 delprojekter i C2C CC.

Under vejoverfladen er lagt lag af porøse materialer, som kan holde på vandet uden at vejen mister sin bæreevne. Samlet set kan de 50 meter vej rumme 120.000 liter vand. Forskerne bag projektet er involveret i den videre udvikling af vejen. Tanken er at konstruere et sandfilter, hvor bakterier og mikroorganismer kan nedbryde de forskellige uønskede stoffer, som vandet fra vejen indeholder.


I vejen er der lagt to lag rør, hvor en kold væske pumpes rundt. Mens væsken passerer, opvarmes den dels af regnvandet, der driver ned gennem vejen og dels af den omgivende jord. I kombination med en varmepumpe viser de første forsøg, at vejen kan generere størstedelen af den varme, som den nærliggende børnehave forbruger. Dermed er skabt en klimaløsning, der i tillæg producerer varme og på sigt renser vandet både mekanisk og biologisk inden det ledes ud til recipienten.


Vejen er blevet til i et samarbejde mellem Hedensted Kommune og VIA University College. Et enestående eksempel på samspil mellem praktikere i kommunerne og studerende og forskere fra en uddannelsesinstitution. En ekstra merværdi i vejen er, at de studerende er inddraget i monitoreringen og videreudvikling af vejen, hvorved de får en højaktuel uddannelse og praktiske erfaringer. Det vil gøre dem super relevante på arbejdsmarkedet.

Der er en temmelig vigtig ekstra merværdi i denne løsning, som mødes med stor interesse i ind- og udland. Der er beskæftigelses- og eksportpotentialer, der nu skal høstes.Projektets udvikling

Projektet udviklede sig fra et klimatilpasningsprojekt til et projekt med flere effekter. Det lykkedes, fordi alle involverede havde den holdning, at: ”Ja, det må være muligt” i stedet for ”Nej, det er ikke mit bord”.

Borgmester Kasper Glyngø siger: “Projektet er et godt eksempel på, hvordan vi kan få mere velfærd for de samme penge ved at tale mere sammen og ved at udnytte vores netværk. Ud over samarbejdet med VIA University College er flere lokale virksomheder også involveret. På den måde er vi også med til at skabe grøn vækst i kommunen.”


Klimavejens tekniske opbygning

Klimavejen består teknisk set af én samlet vejkassekonstruktion, hvorpå der er udlagt to forskellige asfalttyper: permeabel asfalt og en traditionel asfaltbelægning. Vejen er 8 meter bred og 50 meter lang, hvoraf 25 meter er belagt med permeabel asfalt og 25 meter med traditionel asfaltbelægning.

Selve vejkassens konstruktion består nederst og langs vejkassens sider af en bentonitmåtte, som sikrer, at der ikke sker nedsivning fra vejkassen og ned i underliggende jordlag. Det skyldes dels et mål i projektet om at monitere vandbalancen for klimavejen og dels at sikre, at den underliggende råjords stabilitet bibeholdes.

Vejkassen er fyldt med 1 meter NCC DrænStabil®, som er et specialudviklet bærelag med en høj (ca. 30 pct.) hulrumsprocent, og fungerer som det primære magasin for vandet. Vejkassen kan rumme 120.000 liter vand.

Som noget helt nyt er der etableret 800 meter jord- varmeslanger i selve vejkassen i form af fire linjeføringer á 200 meter. To linjer er beliggende nederst i vejkassen, mens de to andre linjer er beliggende i midten af vejkassen. Omkring jordvarmeslangerne er der ud- lagt et lag NCC DrænAF © for at beskytte slangerne mod brud (figur 1).

Langs vejkassens sider er der endvidere etableret to drænsystemer på 25 meter, som hver dækker den tilsvarende længde asfalt, hvorved mængden, gennemslagshastigheden og strømningshastigheden af det drænede vand fra de to asfaltbelægninger kan måles og sammenstilles. Til at måle strømningshastigheden af vandet benyttes to specialudviklede Kamstrup flowmålere. Som afretningslag er benyttet 110 mm NCC PermaGAB under den permeable asfalt, men der er benyttet 50 mm GAB0 og 60 mm GAB1 under den traditionelle asfalt.

Selve vejen er anlagt med to typer af asfalt. Den ene type asfalt er permeabel asfalt fra Colas kaldet Coldrain, hvor regnvandet siver gennem asfalten og ned i vejkassen. Den anden type asfalt er en traditionel AB asfalt, hvor regnvandet i stedet ledes gennem dræn i fortovskanten og ned i vejkassen. Fra vejkassen drænes vandet gennem de to drænsystemer til et nærliggende regnvandsbassin, så klimavejen er afkoblet spildevandsnettet.
Projektet vil undersøge klimavejens klimatilpasningsmæssige potentialer såsom opstuvnings-, forsinkelses- samt oprensningspotentiale. Samtidig vil klimavejens potentiale som bæredygtig energiproduktion blive undersøgt, idet der er lagt 800 meter jordvarmeslange i vejkassen, som tager energien ud af regnvandet, inden det ledes til et regnvandsbassin. Jordvarmeanlægget er tilkoblet det nærliggende Børnehus, Lille Dalby, og det forventes, at klimavejens jordvarmeanlæg kan opfylde børnehusets opvarmningsbehov. På den måde kombineres to grønne løsninger i form af klimatilpasning og klimaforebyggelse.


I perioden 2018-2022 vil klimavejen blive overvåget med henblik på ovenstående muligheder, og der vil opsamles erfaring om, hvordan vejen opfører sig i frostvejr, og hvordan vintervedligehold kan håndteres


Samarbejdspartnere i projektet:

HM entreprenør Løsning VVS A/S
Colas Danmark A/S
NCC Industry A/S
Kamstrup A/S

For at kommentere på indholdet, skal du være logget ind Log på


Også værd at læse


Januar 2020 update

Månedlig fakta om Klimatorium - januar 2020

Quadruple Helix

"Kva-Dråble-heliks" - ordet er svært at sige, og hvad er det lige det betyder?

december 2019 update

Månedlig fakta om Klimatorium-december udgaven