Ved generationsforureningen ved Høfde 42 findes store mængde sundhedsfarlige- og miljøfremmestoffer bundet i sandet. I forbindelse med oprensningen udvikles specifikke renseteknologier, som kan oprense disse stoffer fra sandet og jordbunden. Gennem dette fyrtårnsprojekt ønskes det at se mulighederne i de nye renseteknologier og undersøge om teknikkerne kan gøres gavn andre steder, her især i vandsektoren, hvor der er stigende udfordringer med miljøfremmede stoffer og krav til rensning.

 

Høfde 42 er gammelt deponi for kemifabrikken Cheminova, én af de såkaldte generationsforureninger, beliggende på Harboøre Tange ud til Vesterhavet. I Region Midtjylland har man igangsat et stort projekt for at få renset jorden. Når oprensningen af Høfde 42-forureningen er færdig, skal det være så rent, at de nuværende forbudsskilte mod badning, fiskeri og ophold på stranden kan fjernes i området mellem Thyborøn og Harboøre på Vestkysten.

Formålet med dette projekt er at se om de nyudviklede renseteknologier i forbindelse med oprensningen af Høfde 42 også kan anvendes andre steder, hvor der er behov for rensning. Projektet har særligt fokus på oprensning i vandforsyningerne, hvor det forventes at der i fremtiden vil komme flere og flere krav fra myndighederne i forhold til oprensning af miljøfremmede stoffer, både i naturen og i centrale renseanlæg. Dette projekt kan derfor være med til at give et forspring til mulige fremtidige krav.

Deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet.

Milepæle

Milepæl 1: Dannelse af partnerskab med forsyninger og andre aktører

Milepæl 2: Kortlægning af teknologier der anvendes ved Høfde 42

Milepæl 3: Analyse af hvilke renseteknikker der er relevante for centrale renseanlæg

Milepæl 4: Identificering af forsyninger der har renseudfordringer og dermed behov for nye remseteknologier.

Milepæl 5: Kortlægning af SMV-segment som underleverandør

Milepæl 6: Bred holistisk formidling

blank

Oprensning af miljøfremmede stoffer 

Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for forskellige stoffer, der er fundet i miljøet på steder og/eller i koncentrationer som ikke forekommer naturligt. Eksempler på dette er ukrudtsbekæmpelsesmidler, opløsningsmidler, medicinrester og blødgørere til plastic samt tungmetaller og syntetisk fremmestillede flourstoffer (PFAS).

Vi finder i dag flere og flere miljøfremmede stoffer i naturen, hvilket kan have sundhedsmæssige konsekvenser for os mennesker og kan påvirke naturen og biodiversiteten

Miljøfremmede stoffer er specifik en udfordring for vandforsyninger, der skal sikre rent drikkevand og håndtere spildevand. Visse forurenede stoffer tilbageholdes i et vist omfang i slammet i rensningsanlæg. Andre af stofferne er vandopløselige, og de forsvinder som regel ikke eller kun i begrænset omfang i rensningsanlæggene.

Håbet med dette projekt er at identificere og teste relevante renseteknikker, som vandforsyninger kan drage nytte af, så vi kan skabe en grønnere vandsektor og minimere miljøfremmede stoffer i vandet.

Deltagere søges til projektet

Vandforsyninger: Det ses som en fordel for projektet, hvis en eller to forsyninger mere deltager i projektet.

Deltagende forsyninger får mulighed for at sparre med hinanden omkring renseudfordringer og mulighed for at komme i direkte kontakt med virksomheder, som muligvis har potentielle løsninger til renseudfordringerne.

Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for deltagelse, kontakt projektleder Laura Kamstrup for mere information. Find kontaktoplysninger nederst.

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name

Partnere i projektet

Herning Vand

Herning Vand (og gerne en eller 2 forsyninger mere) skal bidrage med forsyningernes syn på og erfaringer med diverse miljøfremmede stoffer og hvilke renseudfordringer de står med.

Klimatorium

Klimatorium er projektleder på projektet og er ansvarlig for fremdrift og retning af projektet, samt afslutningsvis ansvarlig for afrapporteringen og formidling af projektet. Det vil i forhold til dette projekt betyde, at vi er ansvarlige for at projektet belyser rensning bredt, og ser mulighederne for udbredelse af de nyudviklede renseteknologier.  

Lemvig Vand

Lemvig Vand er åsted for etableringen. Derfor er det også relevant at de er med som partner, med mulighed for at trække på mange års erfaring på forskellige mennesker i organisationen, som kan bidrage med input til projektet ift. alle aspekter fra ide, etablering, regler og lovkrav, problemløsning og specifikke problemstillinger som projektet kan tage udgangspunkt i.

Krüger, Arkil og Fortum Waste Solution

blank

Opstartsmøde med partnere

blank

 

Kontakt Klimatorium

Projektleder og kemiingeniør Laura Kamstrup

Mail: laka@lvs-as.dk

Telefon: 30681187

Brand Name
Brand Name

Sådan arbejder projektet med FN’s Verdensmål

blank
+
Projektet skal skabe job i den danske vandbranche med mulighed for eksport. Også muligheder for
arbejds pladser der rækker ud over landegrænserne.
blank
+
Projektet skal skabe grundlag for test og demonstration af ny teknologi, hvorfor innovation og smart
infrastruktur er et segment projektet understøtter.
blank
+
Vi skal være bedre til at reducere vores forbrug både som forsyning, forbruger, virksomhed, og
kommune etc. Dette skal der være fokus på i projektet, hvorfor bæredygtighed, cirkulær tænkning skal
være en naturlig del arbejdet.
blank
+
Projektet skal favne vandteknologi med fokus på klima. Her er et kæmpe potentiale da ny vandteknologi og brug af denne er en nødvendighed ift. klimaindsatsen. Der er behov for nytænkning ift. de fremtidige problemstillinger der vil opstå og allerede sker nu, for at bevarer den planet vi kender i dag. Projektet understøtter den teknologiske udvikling ift. klima-indsatsen.
en_GB