Mod fremtidens kyster

 

Hvad gør vi, når klimaændringer i øget omfang påvirker vores kyster og truer byer og kystsamfundet? Selvom bølger og strøm altid har formet og omformet kystlandskabet – lagt nyt land til nogle steder og nedbrudt land andre steder, bliver påvirkningerne kraftiger i fremtiden.

Vi skal tænke på naturen og biodiversiteten med, når vi klimatilpasser. Der vil være områder, vi overlader til naturen på sigt, og der vil være steder, hvor vi beskytter os bag mure eller diger – eller bygger fremskudte værn mod havet.

Der er ingen lette løsninger, med det handler i høj grad om at arbejde med naturen og finde måder, så der både bliver plads til mennesker og natur. Beskyttelse og natur skal gå hånd i hånd, så indgrebene har effekt og ikke blot udskyder problemerne.

Langs vestkysten søger Kystdirektoratet i samarbejde med mange aktører – gennem sandfodring og opbygning af klitlandskabet – at udvikle viden og metoder til at forstå og håndtere klimaudfordringerne med kysterosion og oversvømmelse på en bæredygtig og effektiv måde.

Info:

Kystdirektoratet er den statslige kystenhed i Danmark og en del af Naturstyrelsen under Miljøministeriet. De har haft til huse på toppen af Lemvig siden 1868 og varetager myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet.
Kystdirektoratet er en aktiv del af kystbeskyttelsen og stormflodsberedskabet på store dele af den jyske vestkyst og har foretaget løbende monitorering af de danske kystprofiler i over 100 år. Data og erfaringer i samarbejder og projekter deles både nationalt og internationalt.
De rådgiver miljøministeren og vejleder kommunerne om kystbeskyttelse og klimatilpasning. Senest er der udarbejdet en national risikovurdering af hele den danske kyststrækning med forslag til strategier og løsningsforslag.

en_GB