Projekter > Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

 

Klimatorium er en del af erhvervsfyrtårnet for vandteknologi og arbejder på at udvikle nye innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger, der skal gøre Danmark verdensførende på vandområdet.

I erhvervsfyrtårnet dannes stærke innovative partnerskaber mellem bl.a. forsyningsselskaber, erhvervsliv, videninstitutioner, offentlige aktører og innovative SMV’er. Erhvervsfyrtårnet favner den samlede danske vandsektor og skal, via en lang række udviklingsprojekter, bidrage til en CO2-og klimaneutral vandsektor i 2030.

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name

Fyrtårnsprojekter i Klimatorium

blank

Plastgenanvendelse i den danske vandsektor

Projektet skal undersøge og identificere hvilke produkter, der kan laves af genanvendt plast i stedet for ‘virginplastic’. Det kan fx være rør, brønddæksler, plastobjekter på pumpestationer.

blank

Sekundavand – fra problem til ressource

Formålet er at anvende terrænnært grundvand (problemvand), som ‘produktionsvand’ til store industrier. Dette vil aflaste det eksisterende ledningsnet, samtidig vil det spare på mange vandressourcer.

blank

Terrænnært grundvand

Projektet vil tilføje en 3. vandtype, der på baggrund af machinelearning skal undersøge sammenhænge imellem grundvandsstanden og forskellige bestemmende parametre.

blank

Storskala test i et fuldt separatkloakeret forsyningsområde

Projektet har til formål at opbygge test-og demonstrationsfaciliteter for de nyeste vandteknologier, hvor start-ups og etablerede virksomheder kan teste og formidle deres løsninger og teknologier.

blank

Høfde 42

Projektet identificerer relevante renseteknologier, der bruges til oprensningen af Høfde 42 og kan bruges på centrale renseanlæg når renseteknologierne er identificeret og testet.

blank

Den grønne vandarbejder

Opkvalificering på alle niveauer lige fra medarbejder til leder og bestyrelsesmedlem er nødvendigt, hvis vi skal udvikle, anvende og vise bæredygtige vandteknologiske løsninger.

blank

Dynamisk offentlig GIS-platform (fase 1)

En dynamisk GIS platform skal gøre data hos de mange forsyninger, myndigheder og rådgivere mere offentligt tilgængeligt og vil kunne bidrage i samfundets tjeneste og forretningsmodel for SMV’ere.

blank

C2C CC AFTERLIFE – OPSTART AF VIRKSOMHEDER

I Klimatorium er det muligt igennem konkrete projekter at starte egen virksomhed vedrørende vandteknologiske løsninger, baseret på Coast2Coast Climate Challenge after life og andre konkrete projekter.

Klimatorium som samarbejdspartner

Det mobile vandværk

Det mobile vandværk er et test-og demonstrationsanlæg, hvor nye vandteknologiske løsninger, processer eller moniteringsværktøjer kan testes som fx filtermaterialer, sensorer, nye renseteknologier o.l.

Iværksætter økosystem

Iværksætteri er en væsentlig katalysator for nytænkning og sund konkurrence, hvorfor projektet vil styrke økosystemet specielt for de viden-og innovationsdrevne startups og scaleups inden for vandområdet.

MERKUR

I samarbejde med virksomheder og forsyninger skal der identificeres behovet for nye produkter og ydelser ved at udvide datagrundlaget yderligere og udbygge databasen i MERKUR -en web-baseret platform.

da_DK