Projekter > Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi > Storskala test i et fuldt separatkloakeret forsyningsområde

STORSKALA TEST I ET FULDT SEPARATKLOAKERET FORSYNINGSOMRÅDE

Projektet har til formål at etablere test- og demonstrationsfaciliteter til gavn for startups og SMV’er indenfor vandteknologi. Både SMV’er, vidensinstitutter, forsyninger og kommuner vil få fordel af projektet i form af genereret viden, data og eksempler på praktiske løsninger, som kan efterprøves i fuld skala på et eftertiden moderne separat kloakeret forsyningsområde.

I projektet skabes et fuldskala laboratorie, hvor viden og data, teknik og fuld skala udstyr fra virkelighedens verden giver et mere helstøbt billede af ny teknologi i funktion, udfordringer ved fuld skala brug for udstyret. Dette skal understøtte robust løsninger og teknologier, der er modne til salg på markedet.

Virksomhederne er grundelementet i projektet, da det er dem projektet skal understøtte. Understøtte deres ideer, og kreative tænkning og tekniske løsninger i form af test og demonstration i virkeligheden verden. Samtidig bliver det også et udstillingsvindue for SMV’ere igennem Klimatorium og de formidlende kræfter, der her er til rådighed.

blank

Milepæle

Milepæl 1: Sept- Dec 2022 Kortlægning af muligheder for placering af test og demonstrationsfaciliteter 

Milepæl 2: Dec 2022- Feb. 2023 Anlæggelse af fysiske test og demonstrationsfaciliteter. 

Milepæl 3: Mar. 2022- Aug2023 Formidling og inddragelse af test og demonstrationsfaciliteterne.

Milepæl 4: Aug 2023 – … Test af vandteknologiske løsninger er påbegyndt. 

 

Test- og demonstrationsfaciliteter

Projektet skal danne rammen for test og demonstrationsfaciliteter for SMV’er ift. fem rammesætninger indenfor vandbranchen.

1. Regndata – Et mindre område dækket af regn målere for at forstå og få mere data og nedbør.

2. Målinger på regn vand – For stå sammenhængen med høj grundvand og regndata ift. regnvands udløb til naturen. Teste måle principper etc.

3. Flere og billigere sensorer/ målinger i forsyningsnettet – vi skal have flere data i forsyningsnettet til at opdage uønskede driftstilstande og forureninger. Dette for en mere effektiv og økonomisk drift af forsyningsselskaberne. Dog er disse løsninger i dag meget bekostelige.

4. Fremtidens kloak – nye metoder for rør, brønde etc. – findes der nye smart alternativer til traditionelle PVC rør og beton kloakker samt brønde. Kan vi lave dette smartere, i cirkulære materialer, mere modstandsdygtige ift. utætheder etc.?

5. Vi skal have masser af data, men vi skal også gøre brug af dataen. Hvordan giver vi overblik over alt det data, og gør brug af det, til at have en strømlinet fuld optimeret driftsmaskine i forsyningerne

Deltag i projektet

Projektet søger SMV’er og startups som vil deltage i 1 eller flere af følgende 5 delprojekter og være med til at udvikle rammerne for storskala test af forsyningsnettet.

Få testet din nye teknologi eller tekniske udstyr:
– Ventil
– Sensor
– Databehandling
– Og andet inden for vand, spildevand og klimatilpasning

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name

Partnere i projektet

DTU

DTU sustain med Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen bidrager med sin viden fra 10 års fokuseret arbejdsindsats på at forstå klimaændringer og deres påvirkninger af byers vandinfrastruktur. Formålet er at identificere bæredygtige tiltag, der gør byer mere robuste overfor ekstremer, er både økonomisk og
ressourcemæssigt effektive og samtidigt gør byer mere attraktive for borgerne. Arbejdet har bl.a. bestået i at kvantificere menneskeskabte klimaændringers indflydelse på ekstremregn for forskellige scenarier, at udvikle risikobaserede dimensioneringskriterier for afløbssystemer under hensyntagen til klimaændringer og byudvikling samt at kvantificere betydningen af rekreative værdier i forhold til opgradering af den tekniske infrastruktur.

WINTEC

WINTEC maskinfabrik er etableret i 1989. De har gennem mange år opbygget stor erfaring indenfor vandbehandling, miljø og klimasikring. WINTEC bestræber sig på at levere produkter, der, udover at være den bedste tekniske løsning der rækker langt ud i fremtiden, går i ét med de omkringliggende miljøer og skaber værdi, – også når de ikke er i brug. Derfor er Wintec relevant som partner med indspark ift. teknologi og fornuftige funktionelle tekniske løsninger.

Klimatorium

Klimatorium er lead på projektet, og skal sørge for at projektet holder fokus og rammer formålet ift. at lave test og demonstration af nye vand teknologiske løsninger med fokus ude i forsyningsnettet, til gavn for SMV’er i vand branchen i Danmark. Desuden skal Klimatorium sørger for eksekveringen af projektet nås til aftalte tid, at der afrapporteres ift. rammerne indenfor EU-reacts retningslinjer samt projektets resultater formidles holistisk og bredt på budget.

Lemvig Vand

Lemvig Vand er åsted for etableringen af Test og demonstrationsfaciliteterne. Derfor er det også relevant at de er med som partner, med mulighed for at trække på mange års erfaring på forskellige mennesker i organisationen, som kan bidrage med input til projektet ift. alle aspekter fra ide, etablering, regler og lovkrav, problemløsning og specifikke problemstillinger som projektet kan tage udgangspunkt i.

Region Midtjylland

Region Midtjylland partner i forhold til projektarbejder på tværs af Erhvervsfyrtårns projekterne i Region Midtjylland, hvoraf vandteknologi er erhvervsfyrtårnet for Region Midtjylland. Involverede partner fra regionen kan derfor bidrage med viden, netværk og partnerskaber som er afgørende for rammesætningen, og udviklingen af det/de rigtige projekter.

blank

Opstartsmøde med partnere

Aktiviteter

Med partnere:

1. Opstartsmøde
2. Tre opfølgningsmøder med partnere
3. 4 1-1 møder med partnere.

Med SMV’er:

1. 30 telefonsamtaler med potentielle SMV’er
2. 8 møder med SMV’er

Diverse netværksmøder

1. Samarbejde med Erhvervshus Midtjylland
2. Projekt samarbejdsmøder med forskellige store virksomheder og vidensinstitutter, f.eks. DTU, AU og Teknologisk Institut.
3. En håndfuld møder for arbejde på tværs af andre fyrtårnsprojekter.

blank

 

Kontakt Klimatorium

Projektleder Stefan Nielsen

Mail: stni@lvs-as.dk

Telefon: 23 98 96 92

Brand Name
Brand Name

Sådan arbejder projektet med FN’s Verdensmål

blank
+
Projektet skal skabe job i den danske vandbranche med mulighed for eksport. Også muligheder for
arbejds pladser der rækker ud over landegrænserne.
blank
+
Projektet skal skabe grundlag for test og demonstration af ny teknologi, hvorfor innovation og smart
infrastruktur er et segment projektet understøtter.
blank
+
Vi skal være bedre til at reducere vores forbrug både som forsyning, forbruger, virksomhed, og
kommune etc. Dette skal der være fokus på i projektet, hvorfor bæredygtighed, cirkulær tænkning skal
være en naturlig del arbejdet.
blank
+
Projektet skal favne vandteknologi med fokus på klima. Her er et kæmpe potentiale da ny vandteknologi og brug af denne er en nødvendighed ift. klimaindsatsen. Der er behov for nytænkning ift. de fremtidige problemstillinger der vil opstå og allerede sker nu, for at bevarer den planet vi kender i dag. Projektet understøtter den teknologiske udvikling ift. klima-indsatsen.
da_DK