Plastrør til fremtidens forsyningsledninger

– hvordan kan vi udvikle fremtidens bæredygtige plastrør?

Projekt MUDP-InnoFlot

Projektet har til formål at skabe et fælles pilotgrundlag for udvikling og dokumentation af fremtidens bæredygtige plastrør for anvendelse hos forsyningerne og i bygningsinstallationer. Dvs. plastrør som via genanvendt plast bevirker en reduceret miljøbelastning, herunder et lavt CO2-aftryk.

Den centrale udfordring for udbredelse af plastrør med genanvendt plast er i høj grad, at de nordiske certificeringskrav under Nordic Poly Mark (NPM), som i praksis er normgivende for forsyningernes valg af plastrør, kræver 100 % nyt (”virgin”) materiale. Dvs. at man ikke accepterer og ikke har specifikke krav til plastrør med genanvendt materiale i produkterne. At kunne påvirke dette gennem research, test og demonstration af løsninger med genanvendt plast – og samtidig fastholde det høje kvalitetsniveau – har derfor været en væsentlig driver i arbejdet.

Projektet, der har haft Lemvig Vand som projektansvarlig og formel projektleder, er gennemført i et tæt samarbejde mellem forsyninger dækkende vand og spildevand, plastrørsproducenter, plastgenanvendelsesfirmaer og med Teknologisk Institut som co-projektleder.

I projektet har deltagerne gennem møder og tilhørende arbejdsgrupper medvirket til at udrede krav og ønsker til fremtidens plastrør, hvilket er centralt med henblik på øget bæredygtighed og udvikling af cirkulær økonomi hos forsyningerne. Der har herunder indgået input fra forsyninger, som også i anden sammenhæng har været involveret i grønne initiativer. Arbejdet har underbygget, at kloak- og afløbsrør på kort sigt har det største potentiale, og dette har været det videre mål i projektet. Anvendelse af genanvendt plast i drikkevandsledninger ligger længere fremme i udviklingsforløbet – især pga. migrationskrav og et nyt, men endnu ikke implementeret, EU-drikkevandsdirektiv.

Ifm. den første af projektets to faser viste der sig særdeles stor interesse og mulighed for at supplere den planlagte og forholdsvis teoretiske udredning med udvikling og demonstration af egentlige pilotrør med et vist indhold af genanvendt plast. Gennem stor villighed til at bidrage – også udover projektbeskrivelsen og deltagerkredsen – var dette mål derfor væsentligt i fase 2. Konkret udmøntede det sig i produktion, test og nedgravning af to forskellige afløbsrørsløsninger: et Ø110 PE-trykrør og et Ø200 PP-flerlags gravitationsrør og med installation i en nyudstykning i Lemvig.

Det lykkedes i projektet at fremstille et PE-trykrør med 30 % genanvendt plast og et PP-gravitationsrør med 70 % genanvendt plast, dvs. som kunne opfylde de væsentligste test svarende til de gældende for NPM-plastrør. Samtidig har projektet vist, at det er væsentligt, at der er det rette mix mellem den genanvendte plast, den nye plast og produktions-processen.

For trykrøret er estimeret en livscyklusanalyse, som viser en klimamæssig gevinst på et mindre CO2-aftryk på op mod 24 % for selve røret (dog afhængig af den endelige proces) og tilsvarende 14 % for den etablerede rørledning.

Samlet vurderes projektet at have givet den ønskede udvikling et væsentligt skub og håb om at kunne komme de nødvendige skridt videre henimod en NPM-mærkning.

Fakta

Samlet er der blevet produceret 2200 m pilotrør, hvoraf de 850 m er indgået i installationen i Lemvig, dvs. et meget omfattende referencegrundlag. Der er gennem projektet yderligere skabt et stærkt grundlag for det videre udviklings- og dokumentationsarbejde, hvor forskellige rørmaterialeløsninger og tilhørende testkrav må udvikles i nordisk sammenhæng med henblik på at opnå den nødvendige anerkendelse.

da_DK