Med augmented reality teknik vises forskellige former for LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) på asfalten syd for Klimatorium.

Overfladevand er regnvand fra tage, veje og andre befæstede arealer.

De ofte mere ekstreme vejrhændelser medfører oversvømmelser i områder med dårlig afledning af vand. Hvem har ikke oplevet blankt vand i haven, på fodboldbanen eller på veje og stier?  Oversvømmelser, som kan medføre skader for mange, give mange gener og være dyre af afhjælpe.

Det faglige udtryk for at gøre noget ved problemet er LAR – Lokal Afledning af Regnvand.

De bedste metoder til LAR udvælges altid med udgangspunkt i områdets udformning og de omkringliggende arealer. Der skal laves en plan for den komplette afledning. Grundlæggende anvendes i de fleste tilfælde en af 10 velafprøvede løsninger til LAR som præsenteres på pladsen v/Klimatorium.

Dræn

Et dræn er typisk et rør, der placeres i bunden af et område eller under jorden, og som usynligt skaber en effektiv afledning af vand til grøfter, kanaler eller andre vådområder.

Faskiner

Faskinen er en traditionel metode, der består af et materiale, som graves ned i jorden for at skabe et hulrum, der usynligt kan opbevare vandet, til det nedsives naturligt i jorden. Faskiner kan dimensioneres efter behov, men stiller krav til jordbunden.

Grøfter

Grøften er et kunstigt vandløb, der anlagt korrekt kan forsinke og aflede store mængder vand, men er også et markant element i landskabet. Den kræver meget plads, der ikke kan anvendes til andre formål.

Regnvandsbassiner

Regnvandsbassinet er et tydeligt element i landskabet, men også en særdeles effektiv måde at opbevare/forsinke store mængder vand i lokalområdet. Bassinet kan have indløb fra f.eks. dræn og grøfter og kan i nogle tilfælde være nødvendigt, hvis overfladevandet er forurenet. Regnvandsbassinet kan opsamle forurenede partikler i sedimenter, som oprenses med jævne mellemrum. 

Regnvandsbeholdere

Til genanvendelse af mindre mængder vand til f.eks. vask eller vanding af planter er regnvandsbeholdere gode løsninger, der kan kombineres med andre LAR-metoder.

Sumpbede/regnvandsbede

Et sumpbed er et bed anlagt specielt med planter, der trives godt i våd jord. Dermed kan der ledes overfladevand fra andre arealer til sumpbedet. Typisk er regnvandsbedet fordybet, så det kan opbevare større mængder vand. Der kan anvendes en membran under bedet, hvilket sikrer vandholdig jord også i tørkeperioder.

Søer, kunstige vådområder og spejlbassiner

Er der tale om ikke-forurenet overfladevand, og har I god plads, kan anlæggelsen af en sø eller et kunstigt vådområde være en god løsning, hvor man både beriger området med en overordentlig god buffer mod oversvømmelse og skaber gode muligheder for natur- og dyreliv. Har I mindre plads, eller ønsker I et mere designet eller stilrent udtryk, kan spejlbassinet være et godt alternativ.

Grønne tage

Grønne tage har flere formål og kan bl.a. anvendes til at forsinke regnvandet, samtidigt med at planterne på taget skaber et naturligt meroptag af vand.

Nedsivning på grønne arealer

Arealer med græs eller planter skaber en naturlig nedsivning af regnvandet og kan samtidigt rense vandet for evt. forurening. Ved at forme arealet med naturligt fald mod de grønne arealer kan de optage store mængder vand.

Gennemtrængelige (permeable) belægninger

Permeable belægninger er typer af belægninger, som vandet naturligt kan trænge igennem. Disse belægninger løser det grundlæggende problem, at mange hårde belægninger anvendt i byggeriet gennem de seneste hundrede år ikke er lette for vandet at trænge igennem. Det gælder f.eks. asfalt, beton samt tætliggende fliser og brosten. Dermed samles vandet hurtigt på overfladen i store mængder. Der findes både nye og gamle typer af permeable belægninger.