Tværgående samarbejde er kernen til succes indenfor klimatilpasning.
Det gælder om at tænke langsigtet samt åbne op for nye muligheder samtidig

Vand kender ikke til grænser – derfor skal udfordringerne løses i tværgående samarbejder!
Det lyder som en selvfølge. Ikke desto mindre er der
i Danmark ingen lovgivning eller myndighed, der sørger for, at der koordineres på tværs af eksempelvis kommunegrænser. Region Midtjylland har gennem Coast 2 Coast Climate Challenge (C2C CC) påtaget sig den rolle at facilitere samarbejder på tværs af grænser i bestræbelserne på at skabe mere helhedsorienteret og bæredygtig tilpasning til det nye klima. Resultaterne er så overbevisende, at de burde give inspiration til fremtidig lovgivning på området.

En tværgående indsats ruster samfundet til et ændret klima


Isoleret set er den danske klimaudfordring ikke så kompliceret endda. Den kan beskrives med tre ord: Vand, vind og vejr.

Vand i form af nedbør, stigende grundvand og et stigende havniveau. Vind som blæst eller storm. Og et vejr, som vil være ustabilt og skiftende og byde på mere nedbør og blæst, især i vinterhalvåret.

Der er udviklet tekniske løsninger på de problemer, de tre elementer skaber. Både enkeltvis og tilsammen.

Udfordringen er at få disse løsninger tilpasset samfundet. Det lyder måske enkelt, men det er det ikke nødvendigvis:
Har en by beliggende inde i landet problemer med stigende grundvand og oversvømmelser i lavtliggende områder, er det nærliggende at dræne jorden og lede vandet ud i nærmeste vandløb. Men det er måske blot at sende problemet videre til de byer, hvor det samme vandløb i forvejen jævnligt går over sine bredder og skaber oversvømmelse, eller at give yderligere problemer til den landmand, som i forvejen har svært ved at få drænet sine marker tilstrækkeligt.
Det er netop den samlede problemstilling, der er perspektivet i Region Midtjyllands projekt, ”Coast to Coast Climate Challenge”. At finde løsninger som både er ansvarlige klimaløsninger og samtidigt sikrer alle involverede parters interesser og gerne giver merværdier i tilgift. At tilpasse samfundet til klimaændringerne er netop ikke kun et spørgsmål om sikring mod ustabilt vejr og stigende hav.

Vil skabe klimarobuste byer
Det overordnede formål med samarbejdet er at skabe klimarobuste byer i en klimarobust region. Det sker ved at udvikle en fælles strategi for tilpasning, at tilvejebringe det bedst mulige ensartede beslutningsgrundlag til de relevante beslutningstagere, at få den nyeste og bedste internationale viden bragt i spil samt ved at hæve kompetenceniveauet blandt både myndigheder, virksomheder og borgere.

Der arbejdes sammen på kryds og tværs. Viden og erfaringer bliver delt, og grundlæggende opgaver bliver løst i fællesskab.
Denne brede forankring er med til at understrege en vigtig pointe: Klimatilpasning er ikke en opgave, som kan gennemføres af en enkelt aktør og heller ikke én gang for alle. Ændringerne i klimaet og følgevirkningerne er tydelige, men ingen kender hverken omfanget eller de samlede konsekvenser på længere sigt. Tilpasningen skal ske løbende, og det gør en fælles indsats helt nødvendig.
Merværdierne er væsentlige for at beslutningerne træffes.

At tilpasse sig det vådere, varmere og vildere vejr er isoleret set dyrt 

Når man beskytter sig mod hændelser, der statistisk set forekommer hvert 20. år, kan hændelsen jo komme på hvilket som helst tidspunkt fra nu af til om 20 år. En sådan investering kan være vanskelig at få besluttet, for man ved aldrig, hvornår man får valuta for pengene. Derfor er det ofte det, at flere udfordringer kan håndteres samtidigt, og at der skabes merværdier, der hjælper investeringsbeslutningen på vej.
Der er i Danmark rigtig mange fine eksempler på, at der er skabt merværdi, når der klimatilpasses. Meget ofte handler det om rekreative formål, mere biodiversitet og klimatilpasning, der går hånd i hånd.


Samarbejde på tværs er nødvendigt for at nå i mål med klimatilpasning

En effektiv klimatilpasning skaber forudsætningerne for, at samfundet fortsat kan fungere under de ændrede vilkår. Tilpasningen skal indgå som et element i en lang række meget forskellige emner, såsom byggeri, udvikling af byer og lokalsamfund, fremtidens landbrug, borgernes sundhed og fritidsinteresser, naturbeskyttelse, jobskabelse og nye erhvervsmuligheder.
Derfor er der mange parter, som skal involveres for at sikre udvikling og implementering af holdbare og langsigtede løsninger.
Det er en indsats med et stort potentiale, og paralellen til Danmarks grønne omstilling er nærliggende: Et samfundsmæssigt ønske om energieffektiviseringer og –besparelser samt overgang til grøn, vedvarende energi skabte en udvikling i erhverv og samfund, som gjorde os til en af verdens førende nationer på dette område.

Coast to Coast Climate Challenge er et bidrag til, at de offentlige investeringer i klimatilpasningen kan blive en løftestang for en tilsvarende udvikling.

da_DK